Reisvoorwaarden

1. Annuleren/wijzigen door de opdrachtgever

1.1 Annulering of wijziging dient per aangetekende post te geschieden, waarbij het poststempel als annulerings- of wijzigingsdatum geldt.

1.2 Indien een aanmelding geannuleerd wordt, dan zijn per reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

- Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de reis is het onder 1.2 genoemde inschrijfgeld verschuldigd;

- Bij annulering van zes tot vier weken voor aanvang van de reis is 25% van de totale reissom verschuldigd;

- Bij annulering van vier tot twee weken voor aanvang van de reis is 50% van de reissom verschuldigd;

- Bij annulering van twee weken t/m 8 dagen voor aanvang van de reis is 75% van de reissom verschuldigd;

- Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek is 100% van de reissom verschuldigd.

1.3 Wijzigingen van reisbestemming en/of reisdatum kunnen tot zes weken voor vertrek kosteloos geschieden indien: a) Er nog plaatsen beschikbaar zijn voor de gewenste combinatie reisdoel/reisdatum en b) Het aantal bezette plaatsen voor de oorspronkelijke combinatie reisdoel/reisdatum niet onder het minimum daalt. In de overige gevallen zijn de condities onder 2.2 van toepassing.

 

2. Annulering en wijziging door Aragón reizen

2.1 Onder bepaalde voorwaarden kan Aragón reizen een reis annuleren:

- als het aantal deelnemers onder een minimum daalt;

- overmacht, gedefinieerd als abnormale onvoorzienbare en qua gevolgen niet te verhelpen omstandigheden, als oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen etc..

Aragón reizen zal in deze gevallen de reiziger schriftelijk op de hoogte stellen en de reeds gestorte betalingen in zijn geheel restitueren.

2.2 Indien bovengenoemde overmacht zich gedurende de reis voordoet, dan verplicht de reisorganisator zich in te zetten voor een veilige terugkeer van de deelnemers. Als de kosten hierdoor hoger uitvallen dan oorspronkelijk gepland zijn deze meer kosten op kosten van de reiziger te verhalen. Mocht door eerdere terugkeer de kosten lager uitvallen dan gepland, dan zal Aragón reizen een deel van de reissom restitueren.

2.3 Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de reisorganisator voor of tijdens de reis grotere of kleinere aanpassingen moet aanbrengen in het reisprogramma. Aragón reizen verplicht zich daarbij de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Deze wijzigingen hebben in principe geen gevolgen voor de reissom, tenzij belangrijke kosten gespaard dan wel gemaakt moeten worden.

 

3. Verantwoordelijkheid Aragón reizen

3.1 Aragón reizen is aansprakelijk indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen werd uitgevoerd, verwachtingen welke de reiziger op grond van de door Aragón reizen gegeven informatie en naar de in Nederland geldende opvattingen mocht verwachten.

3.2 Aragón reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal, ongeval of letsel berokkend aan de deelnemer(ster)s, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan.

3.3 Vermeld dient te worden dat voor de onder 4.2 genoemde risico's voor een relatief laag bedrag bij verschillende verzekeringsmaatschappijen bagage- en ongevallen verzekeringen kunnen worden afgesloten. Voor de groepsreizen zijn een ziektekosten- en een reisverzekering verplicht.

 

4 Verantwoordelijkheid reiziger

4.1 De deelnemer(ster)s dienen zich te houden aan alle wetten en regels van de bezochte landen. Mochten er deelnemer(ster)s in moeilijkheden geraken, doordat zij lokale wetten of regels hebben overtreden, en hierdoor de verdere voortgang van de reis ernstig belemmeren, dan behoudt Aragón reizen zich het recht voor om hen zonder enig recht op restitutie, van (verdere) deelneming uit te sluiten.

4.2 Wanneer blijkt dat een deelnemer(ster) zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betrokken persoon. Deze heeft geen recht op restitutie van de reissom of gedeelte daarvan. Deze laatste bepaling is ook van kracht indien men op eigen initiatief de reis verlaat.